Un Calculator de Pont este un calculator care calculează un pont pe baza procentului din factura totală.

Să construim unul acum.

Pasul 1 – HTML:

Creăm un formular pentru a introduce suma preferată:

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <title>Tip Calculator</title>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-PsH8R72JQ3SOdhVi3uxftmaW6Vc51MKb0q5P2rRUpPvrszuE4W1povHYgTpBfshb" crossorigin="anonymous">


  
 </head>
 <body class="bg-dark">
  <div class="container">
   <div class="row">
    <div class="col-md-6 mx-auto">
     <div class="card card-body text-center mt-5">
      <h1 class="heading display-5 pb-3">Tip Calculator</h1>
      <form id="tip-form">
       <div class="form-group">
        <div class="input-group">
         <span class="input-group-addon">$</span>
         <input type="number" class="form-control" id="billTotal" placeholder="Total Bill">
        </div>
       </div>
       <div class="form-group tipPersent">
        <div class="input-group">
         <label for="">Tip:</label>


         <input type="range" class="form-control" id="tipInput" value="0">
         <span class="input-group-addon" id="tipOutput"></span>
        </div>
       </div>      </form>
      <hr>

      <!-- RESULTS -->
      <div id="results" class="pt-4">
       <h5>Results</h5>
       <div class="form-group">
        <div class="input-group">
         <span class="input-group-addon">Tip amount</span>
         <input type="number" class="form-control" id="tipAmount" disabled>
        </div>
       </div>

       <div class="form-group">
        <div class="input-group">
         <span class="input-group-addon">Total Bill with Tip</span>
         <input type="number" class="form-control" id="totalBillWithTip" disabled>
        </div>
       </div>


      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>

  <!-- Optional JavaScript -->
  <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.3/umd/popper.min.js" integrity="sha384-vFJXuSJphROIrBnz7yo7oB41mKfc8JzQZiCq4NCceLEaO4IHwicKwpJf9c9IpFgh" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-alpBpkh1PFOepccYVYDB4do5UnbKysX5WZXm3XxPqe5iKTfUKjNkCk9SaVuEZflJ" crossorigin="anonymous"></script>

 </body>
</html>

Pasul 2 – CSS:

Proiectezi stilul oricum vrei. De asemenea, puteți utiliza CSS pentru a ascunde rezultatele și a le afișa prin JavaScript după ce utilizatorul completează formularul:

 #results {
     display:none;
    }

Pasul 3: JavaScript:

Adăugăm un eveniment de schimbare. Evenimentul de schimbare are loc atunci când utilizatorul interacționează cu formularul.

Această acțiune va executa o funcție care calculează suma finală a facturii pe baza pontului procentual, apoi returnează rezultatele.

document.querySelector('#tip-form').onchange = function(){

 var bill = Number(document.getElementById('billTotal').value);
 var tip = document.getElementById('tipInput').value;
 document.getElementById('tipOutput').innerHTML = `${tip}%`;
 var tipValue = bill * (tip/100)
 var finalBill = bill + tipValue
console.log(finalBill)
var tipAmount = document.querySelector('#tipAmount')
var totalBillWithTip = document.querySelector('#totalBillWithTip')

tipAmount.value = tipValue.toFixed(2);
 totalBillWithTip.value =finalBill.toFixed(2);

 //Show Results

 document.getElementById('results').style.display='block'
}

Puteți vedea un exemplu de lucru și codul acestuia Codepen.io.